Informatie voor verwijzers en zorgverzekeraars

Doelgroep

Onze doelgroep bestaat uit patiënten met complexe problematiek, zoals centraal neurologische aandoeningen (waaronder CVA, contusio, dwarslaesie, Parkinson, MS, ALS en status na hersentumorresectie) en patiënten na grotere operaties (hnp, total hip, total knee en andere grotere ok’s), waarbij terugkeer in de thuissituatie haalbaar is. Het gebied wat de praktijk bestrijkt is de regio Arnhem.

Wij zijn gespecialiseerd in neurorevalidatie van (jong) volwassenen. Bij deze doelgroep zie je vaak dat naast de fysieke problemen ook de cognitieve problematiek een groot probleem is. Denk hierbij aan problemen rond aandacht, concentratie, planning en geheugen. Juist hierdoor loopt het zo vaak mis in de thuissituatie!

Daarnaast hebben wij uitgebreide ervaring met post-operatieve revalidatie, zoals amputaties, complexe rug/knie- en heupoperaties.

Hoofddoelstelling

De patiënt met complexe problematiek kan zelfstandig functioneren in de thuissituatie, al dan niet met hulp van hulpmiddelen, partner en/of thuiszorg.

Subdoelstellingen

Subdoelstellingen zullen per patiënt worden bepaald, afhankelijk van de problematiek en de hulpvraag. Deze subdoelstellingen zullen SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden) worden geformuleerd, zodat een reële evaluatie mogelijk is. Voorbeelden van subdoelstellingen zijn:

 • De patiënt kan na een X aantal behandelingen drie maal daags de trap op en af lopen;
 • De patiënt kan na een X aantal behandelingen fietsend de boodschappen doen bij de supermarkt op 500 meter afstand.
 • De patiënt maakt na een X aantal behandelingen zelfstandig de transfers van bed naar de eetkamerstoel.
 • Over 4 weken loopt de patiënt binnen 10 minuten veilig zelfstandig naar de brievenbus op de Staringstraat.

Evaluatiemomenten en meetinstrumenten

Er wordt gewerkt vanuit een gerichte hulpvraag van de verwijzer of van de patiënt (of partner) zelf. Als dit irreële hulpvragen zijn, stelt de therapeut deze in overleg met de patiënt (en evt. partner) bij. De hulpvraag wordt SMART geformuleerd, zodat het duidelijk meetbaar is en ook deels bij te stellen is indien niet haalbaar.

De evaluatiemomenten vinden na een vooraf bepaald aantal behandelingen plaats, waarbij gekeken wordt of de doelstelling haalbaar is, of dat de doelstelling dient te worden bijgesteld. Het meest meetbaar is het of de doelstelling veilig zelfstandig uitgevoerd kan worden. Voor een objectieve beoordeling wordt gewerkt met gestandaardiseerde testen, zoals testen volgens de richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), waaronder:

 • Berg balans schaal
 • 6 minuten looptest
 • 2 km looptest
 • Fugelmeyer test

Behandeltraject

Na ontslag uit een revalidatiecentrum of ziekenhuis neemt de patiënt of de verwijzer (revalidatiearts, neuroloog, orthopeed of huisarts) contact op met Revalidatie Thuis met een gerichte vraag. Revalidatie Thuis maakt een afspraak met de patiënt.

Er wordt gestart met een intake, waarbij beide partijen samen tot SMART geformuleerde doelstellingen komen. Hiermee wordt gericht aan de slag gegaan waarbij de patiënt ook zelf zal moeten oefenen. Dit wordt dan na de afgesproken periode getoetst. Wordt dit niet gehaald en lijkt het met aanpassingen haalbaar (bijvoorbeeld met rollator of spalk), dan wordt dit aangepast en opnieuw getraind. Lijkt dit in zijn totaal niet haalbaar, dan komt de doelstelling te vervallen en worden er aangepaste doelstellingen bepaald en getraind.

Samenwerking met andere disciplines

Als er knelpunten worden geconstateerd, wordt er in overleg met de verwijzer beroep gedaan op een geïndiceerde discipline (ergotherapeut, logopedist, psycholoog, thuiszorg en ambulante begeleider).

Vervolgtraject

Als de doelstellingen zijn behaald en de patiënt kan veilig zelfstandig in de thuissituatie functioneren, wordt gekeken of er met betrekking tot leefregels nog iets kan worden toegevoegd. Hierbij kan worden gedacht aan vervolgtrajecten op het gebied van:

 • Een CVA groep;
 • Medische fitness;
 • Activeren voor sport, zwemmen, nordic walking, etc.

Recidief

Bij een terugval in het functioneren neemt de patiënt of arts contact op met Revalidatie Thuis. Deze beoordeelt waar de terugval wordt veroorzaakt en of de doelstelling reëel haalbaar lijkt. Indien dit het geval is, volgen er gericht behandelingen. Zo niet, dan wordt er terugverwezen naar de verwijzer.

Behandelovereenkomst

De Modelregeling Fysiotherapeut – Patiënt, zoals overeengekomen door de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en KNGF, wordt gehanteerd voor de behandelovereenkomst.

De duur van het behandeltraject is afhankelijk van de hulpvragen , de beperkingen en de leerbaarheid van de patiënt. Als er twijfels zijn over de leerbaarheid, dient vooraf aan de hand van een neuropsychologisch onderzoek een plan te worden gemaakt over de leerstrategie van de patiënt. Dit speelt met name bij cognitieve problematiek. Overleg met de neuropsycholoog voorafgaand aan het behandeltraject is hiervoor geïndiceerd. De intake is eenmalig 1 uur. De behandelfrequentie is 1 tot 2 maal per week, gedurende een half uur tot drie kwartier in de thuissituatie van de patiënt.

Uitvoerder

In eerste instantie de fysiotherapeut (gespecialiseerd in revalidatie, zowel neurorevalidatie als cognitieve revalidatie). Indien noodzakelijk wordt een ergotherapeut, psycholoog, logopedist of thuiszorg ingeschakeld, dit gaat in overleg met de verwijzer.

Ruimte

Er wordt bewust gekozen om te behandelen in de thuissituatie, omdat dit het meest efficiënt en effectief is bij de betreffende doelgroep en hulpvragen. Indien geïndiceerd, wordt de behandeling voortgezet in de praktijkruimte.

Extra informatie / patiëntenfolders

Klik hier voor het aanvragen van extra informatie of patiëntenfolders.