Praktijkvoorwaarden

Bereikbaarheid

Afspraken kunnen telefonisch gemaakt worden (of direct na een behandeling). De telefoon zal vaak door het antwoordapparaat beantwoord worden. Dit om de behandelingen zo min mogelijk te verstoren. Wanneer u na de pieptoon uw naam en telefoonnummer inspreekt, wordt u in de regel dezelfde dag teruggebeld.

Kwaliteit

In de praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen worden gebruikt. Wie de officiële studie fysiotherapie heeft afgerond, en staat ingeschreven in het wettelijk BIG register (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg), mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut. Dit register, dat voor iedereen raadpleegbaar is per telefoon of internet, geeft duidelijkheid en zekerheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. De fysiotherapeut van Revalidatie Thuis staat ingeschreven in het BIG register onder nummer 19044123404 (Marie-José Giesen).

Vanuit het KNGF wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels en richtlijnen voor behandelingen (protocollen), een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek. Ook wordt bijscholing gestimuleerd. Wie aan alle eisen van behandelingen, praktijkervaring, scholing en vakoverleg voldoet, kan worden opgenomen in het Centrale Kwaliteitsregister van het KNGF. Beide therapeuten van Revalidatie Thuis voldoen aan deze eisen en zijn derhalve in het Kwaliteitsregister opgenomen. U kunt het register raadplegen op www.defysiotherapeut.com.

Directe toegankelijkheid

Het is niet noodzakelijk om een verwijzing van huisarts of specialist te hebben voor een behandeling bij de fysiotherapeut. In een aantal gevallen vereist de zorgverzekeraar wel een verwijsbrief van huisarts of specialist. U kunt dat nalezen in uw verzekeringsvoorwaarden of navragen bij uw zorgverzekeraar.

Wanneer u zonder verwijzing een afspraak maakt, wordt eerst een screening uitgevoerd. Aan de hand van deze screening wordt bepaald of verder onderzoek en behandeling gewenst is. Bij twijfel wordt u verwezen naar uw huisarts. Uw huisarts wordt in principe altijd op de hoogte gebracht van de behandeling, tenzij u uitdrukkelijk verzoekt dat niet te doen.

Afspraken

Wanneer u niet in staat bent een gemaakte afspraak na te komen, moet u minimaal 24 uur van tevoren afzeggen. Dat kan ook via het antwoordapparaat of per e-mail. Afspraken die niet op tijd zijn afgezegd worden in rekening gebracht tegen het verzuimtarief. Dat betekent dat u daarvoor zelf een nota ontvangt. Deze nota kunt u niet bij de zorgverzekeraar declareren.

De therapeut zal haar uiterste best doen om op de afgesproken tijd bij u aanwezig te zijn. Het kan zijn dat de therapeut door drukte in het verkeer wordt vertraagd. Wanneer uw therapeut vertraagd is, gaat dat niet ten koste van uw behandeling.

Tarieven

Op deze website vindt u informatie over onze tarieven. Een reguliere behandeling duurt ongeveer 30 minuten. Bij complexe en/of meervoudige hulpvragen kan er sprake zijn van een lange zitting, die ongeveer 40 minuten duurt. De eerste behandeling wordt meestal geheel besteed aan het onderzoek naar de klachten en het bespreken van het behandelplan.

Verzekeringsrecht

De zorgverzekeraar verplicht de fysiotherapeut om uw verzekeringsrecht te controleren. Daarom zal u bij de eerste afspraak worden gevraagd naar uw verzekeringsbewijs en uw identificatiebewijs (paspoort of ID-kaart).

Behandelovereenkomst

De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de Modelregeling Fysiotherapeut – Patiënt. Deze is overeengekomen door de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt gehanteerd voor de behandelovereenkomst. Klikt u hier om deze overeenkomst te downloaden. De betalingsvoorwaarden zoals u die kunt vinden op deze website maken onderdeel van de behandelovereenkomst.

Persoonsgegevens

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig met deze gegevens omgegaan wordt zijn er bepaalde rechten en plichten aan verbonden. Onderstaand is ons reglement weergegeven:

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. De inhoud van deze dossiers wordt elektronisch beschermd d.m.v. antivirus- en spyware software en beschermd tegen verlies via back-ups.

Papieren verwijzingen worden zorgvuldig gearchiveerd zodat deze niet onbedoeld door derden ingezien kunnen worden.

De beeldschermen met persoonsgegevens en/of elektronische agenda’s worden middels een stand-by stand automatisch afgeschermd.

Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft over uw Revalidatie Thuis, dan kunt u dat altijd met de praktijkhouder bespreken. Verder kunt u terecht bij de klachtencommissie van het KNGF. Voor meer informatie kunt u klachtenregeling van het KNGF downloaden. Klik hier of neem contact op met het KNGF (Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, www.kngf.nl).